fbpx

Birkevænget Boligbebyggelse

Tidligere sygeplejeboliger omdannet til energirenoverede ungdoms- og familieboliger

Se mere

Birkevænget Boligbebyggelse

Tidligere sygeplejeboliger omdannet til energirenoverede ungdoms- og familieboliger

Læs projektets egen beskrivelse

Projektet omfatter energirenovering af tre boligblokke opført fra 1972-1988. Boligerne blev oprindeligt opført som sygeplejeboliger i forbindelse med Frederikssund Hospital. Grundet træk og kuldegener samt dårligt indeklima var det nødvendigt at renovere bebyggelsen.
I dag er Birkevænget omdannet til i alt 50 familieboliger samt 13 ungdomsboliger med tilhørende udhuse.

Bygningernes udvendige udtryk styrkes ved hjælp af ny facadebeklædning og nyt samt renoveret tag. Der er tilstræbt et enkelt og robust materialevalg, hvor den primære facadebeklædning er lys puds, som akkompagneres af læskærme og felter udført i andre materialer med kontrasterende farver og overflader. Birkevænget fremstår efter renoveringen som et levende og grønt område med bedre forhold for både samvær og privatliv. Efterisoleringen af bygningskroppen er kombineret med nye super-lavenergi vinduer, samt et varmegenvindingsanlæg, som både sikrer frisk luft og op til 75-80 % varmegenanvendelse.
Målet med renoveringen af Birkevænget har ikke blot været at sænke varmeforbruget og vedligeholde facader og tag. Udgangspunktet har været at tage afsæt i bebyggelsens eksisterende, positive takter og at dyrke og forfine dem hvormed hele Birkevænget har udviklet sig til at være et familievenligt boligbyggeri, hvor beboerne trives i sunde, lyse og energivenlige omgivelser.

Blik for brugerne

Energirenoveringen har betydet at bygningerne tilsammen har opnået en markant energibesparelse: Beregninger for besparelsen for blok 2 viser en reduktion i varmebehov på 97%. Dermed opnås der en reduktion i CO² - nærmere bestemt - slutenergi varme, varmtvand og el på 76%. De isoleringsmæssige optimeringer af sokkel, vægge og tagkonstruktion, nye energiruder, døre og ventilationsanlæg, som filtrerer den varme luft og bevarer rumtemperaturen, samtidig med ny frisk luft bliver lukket ind, har medvirket til en årlig besparelse i varmebehov (kWh/ m2 nettoareal pr. år) på 146 kWh/m2 pr. år. Baseret på 1242 m² netto areal giver dette en total årlig besparelse på i alt 53.406 kr. pr år.

Brugskvalitet

De 3 boligblokke, opført fra 1972-1988 har foruden de energimæssige fordele fået et facadeløft som rent visuelt gør boligerne langt mere attraktive. Før renovering bar boligerne præg af tidens tand. Facaderne trængte til fornyelse, og der er nu skabt visuel sammenhæng mellem blokkene. Dette gennem det designmæssige udtryk der er strammet op og moderniseret, hvormed bebyggelsen fremstår kontinuerlig og sammenhængende. Hvor en del af lejlighederne før hen havde fælles indgangspartier via fælles svalegang, har hver enkelt bolig efter energirenoveringen fået egen privat indgang. Hver enkelt bolig fremtræder herved klart defineret. De fleste lejligheder har desuden fået en ekstra altan.

Bidrag til omgivelser

Udearealerne har så vel som selve bygning været et fokus for at skabe integration mellem de indre og ydre rum, samt skabe private indgange til alle boliger. Inden renoveringen blev gennemført var det for en række beboerne kun muligt, at komme til deres hoveddør via fælles svalegang. Efter renovering er der etableret udvendige trapper med tilhørende altaner. Herved er der skabt mulighed for, ophold i mere private uderum. Samtlige boliger har adgang til privat forhave/grønt område.

Eksempelværdi

En lang række byggerier lever ikke op til nutidens energikrav og er en stor energimæssig udgift. Ikke mindst for beboerne – set i et større perspektiv - er udledningen af fossile brændstoffer en af de største miljømæssige belastninger for vores klode. Når indeklimaet er dårligt og præget af skimmelsvamp, når varmeregningen er høj, ja så er vi pludselig ude på et både økonomisk- og miljøbelastende sidespor. Ser vi på eksisterende byggerier, skal der ikke voldsomt meget til for, at vi kan skabe mere energirigtige, sundere og bæredygtige boliger gennem renovering. Energirenovering af Birkevænget har betydet at beboerne har fået en væsentlig forbedring af boligens indeklima! - frisk luft, mere dagslys, ingen træk eller kolde overflader og ingen fugt i hjørner! Efterisolering af lofter og vægge, nye høj isolerede facader, efterisolering af sokkel, har elimineret kuldebroer og træk. Nyt ventilationsanlæg med varmegenvinding i alle boliger, samt tilpasning af eksisterende varmesystem har sammen med de nye 3-lags vinduer og nye døre betydet at de forhen skimmelsvampsramte boliger nu står arkitektonisk moderne samt energioptimeret Energirenovering har betydet at Birkevængets beboere oplever at bo i et sundt og tidssvarende byggeri.

Solidt samarbejde

Det har fra projektets begyndelsen været højt prioriteret at involvere beboerne i renoveringsprocessen. Derfor har arkitekten stået for brugerinddragelse, med beboerdemokrati og beboerafstemning. Beboerne er blevet præsenteret for materialer, tegninger og skitser samt økonomiske fordele ved renoveringen. Da mange af beboerne har været hjemme i forbindelse med projektet blev gennemført, var det vigtigt at gennemføre arbejdet til mindst muligt gene, således naboers daglige virke berørtes mindst muligt. Der er i undervejs i processen afviklet byggeudvalgsmøde, åbent hus arrangement, granskning og udvalgsmøde, for at imødekomme de spørgsmål og ønsker beboerne havde

Økonomi og værdiforøgelse

Energiforbruget i vores boliger er generelt for stort og bliver en stadig større klimamæssig og økonomisk belastning. Dette var også tilfældet for boligerne i Birkevænget. Med det nye energioptimerede design opnår beboerne i Birkevænget en markant energibesparelse, da energiforbruget til opvarmning er reduceret med op mod 80 % i forhold til før renovering. De omkostninger der er ved renovering har, som ved ethvert renoveringsprojekt, betydet at der har været en huslejestigning, denne huslejestigning har dog været af en meget lille karakter sammenholdt energibesparelserne. Udgift ændringen for beboerne er ca. 1.175 kr./måned, hvilket svarer til +18 % på et år og er beregnet ud fra besparelse til varmeudgifter, og besparelse på omkostningerne ved løbende vedligehold. Ekstra udgiften vil blive mindre fra år til år, hvis den sammenlignes med udviklingen af de udgifter lejerne har i dag. Mange af de inkludere tiltag, dækker over investeringer som alligevel bør/skal udføres (facaderenovering m.fl.) Beregnes der for disse investeringen, uden hensyntagen til energioptimeringer og altså ingen væsentlig gevinst gennem energibesparelser; viser de en udgiftsstigning, år 1, på 14 %. - en udgift der vil komme uanset. Merudgiften begrænser sig altså til ca. 4%

Udførelseskvalitet

Birkevænget der oprindeligt var opført delvist med gule murstensfacader samt lette partier med gul eternit beklædning samt tag af eternit bølgeplader døjede med kulde og skimmelsvamp. De indeklimamæssige udfordringer bebyggelsen havde før renovering skyldtes dårlig isolering, ringe ventilation og utætheder. Nu er Birkevængets facader og bebyggelsens udvendige udtryk styrket ved hjælp af ny facadebeklædning og nyt tag. Birkevænget fremstår med et enkelt og robust materialevalg, hvor den primære facadebeklædning er lys puds, som akkompagneres af læskærme og felter udført i andre materialer med kontrasterende farver og overflader. Klimaskærm i form af det monterede facadepudssystem inkl. isolering fra sokkel til tagkonstruktion optimerer bygningernes evne til at bevare det optagede varmebidrag. Lejlighederne har indgang fra parkeringsområdet, der ligeledes har grønne områder og beplantning som afskærmer bebyggelsen fra selve parkeringsområdet. For at holde projektets økonomi på et bæredygtigt leje, er der som udgangspunkt for screeningen arbejdet med en kombineret isolering pudsbehandling af facaderne, hvor farverne holdes i lyse og grønne nuancer for at respektere relationen til nærmiljøet. Trapper og altankonstruktioner er i galvaniseret stål og står i smuk harmoni med den lyse facade og er med til at understrege Birkevængets nye friske udtryk. Gennem det arkitektoniske greb fremstår den renoverede boligbebyggelse indbydende, lys, moderne og af høj kvalitet for både nuværende og kommende beboere i Birkevænget – en bebyggelse der både understøtter fællesskabet og individualiteten i hverdagen mellem de unge og ældre beboere.

Parter bag projektet

Administration:
Domea, Oldenburg Allé 3,
2630 Taastrup

Totalrådgiver/arkitekt:
bjerg arkitektur a/s
Classensgade 25a, baghuset
2100 København Ø

Ingeniør:
Erasmus & Partnere A/S,
Markedsgade 11, 1. sal,
9800 Hjørring

Yderligere information om projektet

http://www.bjerg.nu/projects/birkevaenget/

Sted

Birkevænget
3600 Frederikssund

Realiseret

2017

Indstillingsår

2018, 2019, 2020, 2021

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000m2