fbpx

Solgården

Renovering med respekt for den oprindelige stil

Se mere

Solgården

Renovering med respekt for den oprindelige stil

Læs projektets egen beskrivelse

Solgården er en klassisk rødstensejendom i Slagelse, opført i 1944. Byggeriet består af 100 lejemål. Bebyggelsen har form som en hestesko og er placeret i det centrale bymiljø – omkring et stort grønt gårdanlæg.

Domus har i samarbejde med DAB, Rambøll og Charlotte Skibsted Landskabsarkitekter udarbejdet en gennemgribende helhedsplan for Solgården. I helhedsplanen er der lagt stor vægt på at fremtidssikre bebyggelsen ud fra en helhedsbetragtning. Der er, med BNS som hovedentreprenør, foretaget både omfattende boligomdannelser og total energirenovering. I forbindelse med renoveringen blev 18 boliger sammenlagt til 9, og der blev etableret 4 nye taglejligheder. I to eksisterende opgange blev der etableret 13 lejligheder for beboere med særlige behov. De 13 lejligheder blev til ældreboliger med tilhørende serviceareal. Hovedparten af bebyggelsen var beboet i byggeperioden

Ved boligomdannelsen er der lagt vægt på, at bebyggelsen atter vil kunne huse en bred beboersammensætning. Der er blevet udbedret byggeskader og udskiftet nedslidte installationer. Desuden er der etableret ældreegnede boliger og lejligheder med tilgængelighed for handicappede (elevatoradgang) samt et udbud af moderne familieegnede boliger.

Hele bebyggelsen er renoveret og opdateret til moderne komfort og med nye fællesfaciliteter i gårdrummet. Køkkener og badeværelser er moderniseret efter en plan, hvor vi forholder os til lejlighedernes fremtidige disponering. Beboervalg og individuelle tilvalgsmuligheder har været en grundlæggende idé i projektet.

Energirenoveringen består af en total efterisolering af facade, vinduesudskiftning og nyt højisoleret tag. Facadens isoleringsmateriale kileskæres omkring lysningerne så dagslysniveauet bevares i boligerne – og derigennem opstår det særegne facademotiv. Indeklimakvaliteten sikres ved installation af mekanisk ventilation. Herved opnås både et bedre indeklima samt mindre risiko for skimmelsvamp.

Endelig indeholder planen en revitalisering af friarealerne samt en bearbejdning af adgangs- og parkeringsforholdene. Den overordnede idé i friarealplanen er at styrke det sociale liv mellem husene med nye landskabelige elementer som skaber en fælles identitet.

 

Blik for brugerne

Fremtidssikring af boligerne er sket ud fra en bæredygtig helhedsbetragtning, som ud over det tekniske og indretningsmæssige giver en væsentlig reduktion af energibehovet. Dagslysforholdene i boligerne har være et fokuspunkt gennem hele projektet. Den termiske masse i det oprindelige murede hus er bevaret, og stabiliserer indeklimaet. Overophedning minimeres og energi til køling undgås.

Brugskvalitet

Udvendig efterisolering vil ofte føre til en nedsat dagslysprocent og dermed øget energiforbrug til belysning. Ved at montere nye større vinduer udvendigt på eksisterende murhuller er glasarealet øget, og ved samtidig at vinkle de udvendige lysninger, har vi øget dagslysprocenten og dermed øget brugskvaliteten i boligerne. Princippet er bearbejdet i en sådan grad, at lysningerne mødes med den næste lysning, og dermed tegner et facadeudtryk af facetterede lysninger, både horisontalt og vertikalt. Altanerne på bebyggelsens gårdside er genopstået som moderne, rummelige og markante altaner, i lys beton, som kontrast til facaden. Den enkelte altan er udført med lukket bund og side i L-form, med uigennemsigtigt, men translucent glasværn. De nye altaner bidrager til en forøget brugskvalitet af boligerne på alle tider af året.

Bidrag til omgivelser

Solgården er placeret centralt i Slagelse, og har en vigtigt bymæssig rolle i lokalområdet. Materialemæssigt genskabes det klassiske røde købstadshus i nutidigt udtryk. Hvide vinduer, pudsede røde facader, og klassiske røde tagsten er alle med til at skabe forbindelsen til omgivelserne i respekt for kvaliteterne i det oprindelige byggeri. Samtidig er udvalgte detaljer i facade og interiør genskabt eller bevaret i de oprindelige materialer. Til gadesiden indrammes indgangene af murværksdetaljer, og i tagboliger og opgange er det originale træværk blevet bevaret og istandsat.

Solidt samarbejde

Helhedsplanen er udviklet i et tæt samarbejde mellem beboere, boligselskab og rådgivere/DAB. Desuden har Slagelse Kommune deltaget aktivt i dialogen omkring omdannelse af en af byens centrale bebyggelser.

Parter bag projektet

Hovedentreprenør: B. Nygaard Sørensen A/S
Bygherre: Slagelse Almene Boligselskab, afdeling Solgården v/ DAB
Rådgivere: Domus Arkitekter, Rambøll A/S & Charlotte Skibsted Landskabsarkitekter

Yderligere information om projektet

http://www.bns.dk/529/solgrden-slagelse

Sted

Gørtlergade 1
4200 Slagelse

Realiseret

2014

Indstillingsår

2018

Anvendelse

Bolig

Areal

5.001-20.000m2