fbpx

Løget By

En total bydelsfornyelse

Se mere

Løget By

En total bydelsfornyelse

Læs projektets egen beskrivelse

Fra ghettoliste til attraktiv, sammenhængende og helstøbt byområde

Overskriften er meget rammende for den store udvikling boligområdet ”Løget By” syd for Vejle har gennemgået siden renoveringen påbegyndte tilbage i 2004. Omdannelsen af Løget by er ikke bare en renovering af knapt 1000 boliger, men derimod en total bydelsfornyelse af et område på størrelse med Skanderborg midtby. Nye lejligheder, boligrenovering, nyt kvartershus og daginstitution, samt en helt ny infrastruktur i hele området er bare nogle af de mange tiltag der er foretaget i Løget By, som stod endeligt færdigt i slutningen af 2018.

Løget By, der består af 286 huse, 671 lejligheder og 6 ungdomsboliger opført fra 1971-1984 og i dag huser ca. 1600 beboere fordelt over 2 afdelinger, var tidligere præget af en negativ udvikling med tomme boliger, fraflytning af ressourcestærke borgere og et lavt beboerengagement. Men en visionær og gennemgribende renovering af hele området, såvel inde som ude, kombineret med stærke boligsociale indsatser, har forvandlet Løget By til et populært og levende byområde og har fjernet området fra listen over udsatte boligområder i Danmark.

”Det her er et skoleeksempel på, hvordan man kan ændre et boligområde” sagde minister Inger Støjberg til indvielsen af Løget By i Vejle i 2016. Grundstenen i den vellykkede renovering er et godt samarbejde karakteriseret ved engagement og mod til nytænkning.

Forbindelser til omverdenen

Løget By ligger midt i området Søndermarken i den sydlige del af Vejle, omgivet af smuk natur til begge sider. Søndermarken rummer, foruden de almene boliger i Løget By, parcelhuskvarterer, industriområde samt lidt spredt erhverv og dagligvarebutikker. Hermed ligger Løget By i et område med mange muligheder, som afdelingen dog før renoveringen, havde ringe benyttelse af. Det tidligere butiksområde ”Løget Center” kunne ikke længere tiltrække kunder og butikkerne måtte lukke. Bebyggelsen lå førhen som en afskærmet ø i området, med dårlig ind- og udsigt. Alle adgangsveje var ”dead-ends” hvor man i høj fart kørte ind, vendte og ud samme vej. Dette trafiksystem lukkede hvert lille område om sig selv, idét man ikke bevægede sig igennem, men udelukkende ind og ud igen. Et af målene med renoveringen af Løget By, var netop at åbne op for bebyggelsen og skabe tættere kontakt – både visuelt og fysisk – til resten af området.

En stor del af successen med renoveringen af Løget By, kan findes i områdets nye infrastruktur, som er blevet tilgået på flere niveauer. En nyanlagt motorvejsforbindelse til E45 – Vejle S. –har gjort det attraktivt for nye beboere at bosætte sig i området, da det er blevet nemt at pendle til jobs. En regional satsning, som har knyttet boligområdet op på et større infrastrukturelt netværk.

Herefter er der blevet lavet en række tiltag på infrastrukturen på det nære plan. Der er først og fremmest blevet etableret en ny sivevej ned langs hele bebyggelsens rygrad – en ny gennemgående forbindelse i Løget By, som forbinder parkeringsarealer i området og modvirker de mange tidligere ”Dead-ends”. Den nye sivevej er anlagt som ”Shared Space” for alle trafikkanter i området og er hermed blevet en åre af liv og bevægelse ned gennem bebyggelsen.

Løget By var førhen præget af et stort usammenhængende, ustruktureret og dermed forvirrende stisystem, som var dårligt oplyst, og som ikke skabte de nødvendige forbindelser i området (desirelines). Med renoveringen er der skabt et rigt og udfoldet stisystem, der skaber en intern sammenhæng i bebyggelsen og knytter knytter området nært sammen med Mølholm ådal og samtidig binder Løget op på resten af området i Søndermarken og Vejle C.

Med renoveringen af Løget og infrastrukturen, er det også blevet skabt et helt nyt bydelscenter i Løget, med en ny, synlig placering ud til Grønlandsvej. Det har endvidere været muligt at tiltrække endnu en dagligvarebutik til området, så beboerne i Løget og resten af lokalområdet nu har særdeles gode indkøbsmuligheder, med 2 dagligvarebutikker og en tankstation centralt placeret i Søndermarken.

Stærke fællesskaber og nye mødesteder

Renoveringsprojektet har også haft stort fokus på at styrke sammenholdet og naboskabet – ikke kun i Løget By, men i hele lokalområdet, hvilket er gjort gennem flere tiltag.

I 2012 blev opført et fælles kvartershus, beliggende synligt langs hovedindfaldsvejen til området. Hermed blev der etableret et grundlag for et fælles socialt centrum på tværs af hele kvarteret, som er blevet en attraktiv destination med tiltrækningskraft for hele Søndermarken. Området omkring Kvartershuset er også blevet bearbejdet og byder nu på en multiplads med mange forskellige aktiviteter. Hermed er der også skabt et fysisk rum, som beboerne i høj grad har benyttet sig af med flere tiltag. Der nu flere arrangementer for hele lokalområdet – bl.a. ”Løget by Night”.

Hele bebyggelsen er inddelt i små kvarterer og der er med renoveringen skabt nye særlige aktiviteter, som er med til at skabe særlige identiteter for beboerne i de forskellige kvarterer. Aktiviteterne skaber destinationer i området, med alders og målgrupperelaterede programmer, som inviterer indenfor i kvartererne og gøre dem mere åbne og tilgængelige for både de øvrige beboere i Løget By, men også for resten af lokalområdet.

Sidst men ikke mindst, er der ryddet gevaldigt op i beplantningen omkring Løget, som nu ikke længere ligger som en ø gemt væk bag træer og buskads. Ved at terrænbearbejde, rydde og tynde ud i tæt bevoksning langs Løgets grænser, etableres flere visuelle forbindelser som styrker områdets identitet i en større bymæssig kontekst. Samtidig skabes der både en visuel og fysisk kontakt til områdets mange herlighedsværdier. Denne nedbrydning af visuelle grænser bringer omverdenen ind i området og Løget ud i omverdenen. Det modvirker de fordomme der tidligere har været om Løget og gør op med ”os og dem” tanken.

Ydmyg renovering med respekt for den oprindelige arkitektur

Renoveringen af boligerne respekterer den oprindelige modernistiske byggestil. Hovedformerne på bygningsmassen er bevaret og projektet er gået ydmygt til værks, således at bygningens oprindelige udtryk er yderligere artikuleret.

Gennem renoveringen er der dog samtidig gjort op med modernismens evigt svagt punkt – monotonien – som er blevet nedbrudt ved at indarbejde en højere grad af visuel stimuli i facadeudtrykket. Der er et enkelt detaljeret murværk med endevendte sten, tilbage- og fremspring. Gavl og parterrekarnapper findes på særlige steder. Penthouseetager rejser bygningsryggen andre steder. Bygningerne i Løget By er har generelt gennemgået en underspillet renovering, hvor man med små virkemidler med respekt for områdets karakter kommer i mål med ren respektfuld renovering af et klassisk modernistisk bygningsanlæg.

Boliger til hele livet

Ud over renoveringen af den eksisterende bygningsmasse er der tilføjet en række særlige innovative tiltag til afdelingen som har været med til at fastholde de nuværende beboere og tiltrække nye. Bl.a. er der etableret helt nye penthouse lejligheder med udsigt og parterreboliger i terræn med eget hobbyrum, et helt nyt fællesskabende kvartershus for hele området og en ny daginstitution midt i bebyggelsen. Diversiteten i udbuddet af boliger – ungdomsboliger, enfamiliehuse, rækkehuse, byhuse, stuelejligheder med adgang til egen have og tilgængelige boliger – matcher beboernes forskellige boligbehov gennem livet. Og succesen er målbar: Hvor der før renoveringen var et stigende antal tomgangslejligheder, er alt nu er udlejet, og der er stor efterspørgsel på boliger i afdelingen.

Blik for brugerne

Social bæredygtighed er i fokus med omfattende beboerproces. En målsætning har været ”affordable housing” og socialt ansvarlige boliger, dvs. nu og i fremtiden at kunne tilbyde en bred vifte af boligtyper til overkommelige huslejer.

Brugskvalitet

Løget By har fået et opdateret udtryk med varierede boligtyper og nye udearealer. Minister, kommune, bygherre og beboere har rost transformationen. Beboerne har selv valgt, at kvartershuset skulle ligge synligt ud til vejen, hvilket vidner om stolthed.

Bidrag til omgivelser

Bygningsfysisk er der valgt kvalitetsmaterialer, som patinerer smukt. Det nye kvartershus, den nye daginstitution og de nye udearealer skaber liv i bebyggelsen og inviterer til at danne fællesskaber på tværs af generationer, kulturer og byzoner.

Eksempelværdi

Løget By er et eksempel på at man gennem en holistisk tilgang til renovering og omdannelse af udsatte boligområder, kan få stor succes med at transformere en bebyggelse og vende negativ udvikling i afdelingen. Nytænkning og helhedsplanlægning, godt samarbejde, engagement og kvalitetshåndværk har forvandlet et isoleret boligområde til en levende bydel i balance. Den arkitektoniske ambition var at skabe en afdæmpet og respektfuld omdannelse af et typisk modernistisk bygningsanlæg frem mod et kvalitativ og robust langtidsholdbart boligområde.

Solidt samarbejde

Det konstruktive samarbejdet var afgørende for resultatet. Renovering af to afdelinger med hver sin entreprenør samt nybyggeri af daginstitution og tagboliger krævede nøje koordinering af de f.eks. byggepladser og i forhold til genhusning.

Økonomi og værdiforøgelse

Udbuddet af moderne boliger til alle aldersgrupper er med til at fastholde nuværende beboere og tiltrække nye. Renoveringen har haft positiv betydning for omdømmet. Hvor der før renoveringen var et stigende antal tomgangslejligheder, er alt nu udlejet.

Udførelseskvalitet

Der er prioriteret klassiske velafprøvede løsninger af høj kvalitet, og detaljering bringer æstetik og skala ind i bebyggelsen. Byggeskadefondens evaluering påviser kun minimale fejl og mangler, hvilket er usædvanligt for en renovering af den kaliber.

Parter bag projektet

Bygherre: AAB Vejle
Totalrådgiverteam: COWI (totalrådgiver og ingeniør), Pluskontoret Arkitekter (arkitekt) og byMUNCH by- og landskabsdesign (landskabsarkitekt)
Udførende: NCC og Dansk Boligbyg

Sted

Grønnedalen, Løget Høj, Løget Center og Løget Dam
7100 Vejle

Realiseret

2018

Indstillingsår

2018, 2019

Anvendelse

Bolig

Areal

Over 20.000m2