Kriterier
For at et projekt kan nomineres til RENOVER prisen, skal det være gennemført i Danmark, dog undtaget Færøerne og Grønland, og være færdiggjort inden for de seneste fem år. Bygninger skal være taget i brug, før de kan indstilles. Ibrugtagningsdato skal ligge senest 6 mdr. før 1. april, det år hvor prisen uddeles. For RENOVER Prisen 2020 skal ibrugtagningsdatoen derfor være 1. oktober 2019. Foruden de primære faglige kriterier kan geografisk spredning og variation af bygningstyper også indgå i grundlaget for udvælgelsen af de nominerede projekter. Bemærk, at projekter der indstilles til RENOVER prisen skal involvere renovering af en eksisterende bygningsmasse. Byrum, gårdrum o.lign. kan ikke indstilles til RENOVER prisen. Restaureringsprojekter kan ikke indstilles til RENOVER prisen, hvis funktionen og de væsentlige, eksisterende bygningsdele bevares. Projekterne skal repræsentere en vis transformation af funktion og bygningsdele, for at det kan indstilles.

Samtidig skal renoveringsprojektet score højt på mindst et af følgende kriterier:

  • Eksempelværdi: RENOVER prisen gives til projekter, der har potentiale til at udvikle renovering som en estimeret faglig disciplin, og som gennem sine konkrete resultater kan inspirere til efterfølgelse.
  • Bæredygtighed: RENOVER prisen gives til projekter, der bidrager til bæredygtig praksis bl.a. via energieffektivisering, materialers miljøpåvirkning, sundheds- og miljøskadelige stoffer, indeklima, totaløkonomi, klimasikring, ressourceforbrug på byggepladsen mv.
  • Samarbejde: RENOVER prisen gives til projekter, hvor et godt samarbejde mellem bygherre, brugere, byggeriets parter og de lokale myndigheder har givet eksemplariske resultater til efterfølgelse i byggeriets praksis.
  • Brugskvalitet: RENOVER prisen gives til projekter, der fungerer godt i praksis og vurderes positivt af brugerne.
  • Bidrag til omgivelser: RENOVER prisen gives til projekter, der bidrager positivt til omgivelsernes sociale, arkitektoniske og oplevelsesmæssige kvaliteter.
  • Økonomi og værdiforøgelse: RENOVER prisen gives til projekter, hvor resultaterne – materielle som immaterielle – skaber øget værdi for bygningens ejer.
  • Udførelseskvalitet: RENOVER prisen gives til projekter, hvor håndværk, ingeniørtekniske ydelser og arkitektur er udført på et højt fagligt niveau.