JONSTRUP BØRNEHUS

BEVARINGSVÆRDIGT OG DGNB-CERTIFICERET BØRNEHUS

Se mere

JONSTRUP BØRNEHUS

BEVARINGSVÆRDIGT OG DGNB-CERTIFICERET BØRNEHUS

Realiseret

2020

Indstillingsår

2021

Anvendelse

Institution

Areal

501-5.000m2

Beskrivelse

I samarbejde med RUBOW arkitekter og JORTON skal WSP og specialist-afdelingen ’Center for Byg-ningsbevaring’ i Raadvad, være med til at udvikle et nyt DGNB-certificeret børnehus i Jonstrup. Byg-ningen, der førhen har huset den tidligere officersskole på Flyvestation Værløse skal transformeres til det nye Børnehus.
Det nye byggeri kommer til at bevare bygningens oprindelige udtryk således, at bygningens kulturhisto-riske værdi, også kan aflæses i det fremtidige miljø. Samtidig vil byggeriet se de kommende generationer af børn i øjenhøjde, hvilket vil afspejle sig gennem arkitekturen og indretningen. Børnehuset kan bl.a. opdeles i mindre enheder, hvilket skal være med til at skabe nogle trygge rammer for børnene og deres hverdag såvel som for forældrene.
Børnehuset i Jonstrup vil således både blive et historisk minde fra fortiden samt et moderne og inspire-rende lege- og læringsmiljø for kommende generationer. Det nye børnehus kommer til at rumme fem vuggestuegrupper og fire børnehavegrupper, og i alt bliver der plads til 150 børn fordelt på 1.550 m2 plads.
Det nye byggeri kommer til at få en DGNB-certificering. Bæredygtigheden kommer bl.a. til udtryk gennem genanvendelige materialer, herunder mursten og teglsten, fra en senere tilbygning til huset, man har måttet rive ned. Disse genanvendelige materialer bruges til opmuring inden- og udendørs. Dermed bevarer man både bygningens oprindelige æstetiske udtryk samtidig med, at man sparer ressourcer og skaber et bæredygtigt byggeri.
Der udføres miljøsanering i den eksisterende bygning og lokalisering af forurenet jord, der derefter fjernes i en halv meters dybde og erstattes med ren jord. De omkringliggende arealer bearbejdes efterføl-gende til have, legeplads og ophold i naturmæssige rammer. Der etableres sikre adgangsveje / stier rundt i terrænet og anlægges parkeringsarealer og cykelankomstarealer, der giver smidige og sikre ankomst- og udkørselsfor-hold.
Bygningen er født med murstensfacade, som det var vigtigt at fastholde i og med bygningen er beva-ringsværdig. Bevaringsværdige bygninger, henhører under renoveringsklasse 2 i bygningsreglementet og der er dermed lempede krav i forhold til energiforbrug. Derfor kunne kravene i bygningsreglementet overholdes ved at isætte nye vinduer og døre med en bedre U-værdi, som er tilpasset de eksisterende vinduesprofiler. Hulmursisolere, efterisolere i tagrummet og mod terræn samt udføre indvendig efteriso-lering i radiatornicher i facaden.
Som en del af renoveringen og ombygningen etableres der helt nye installationer. Nye energieffektive ventilationsanlæg er placeret i bygningen med henblik på at undgå pladskrævende føringsveje for store ventilationskanaler i den eksisterende bygning. Varmeforsyningen ændres fra fjernvarme til gas. Der etableres CTS-anlæg for behovsstyring og dermed energieffektiv styring af indeklimaet.
Som en del af renoveringen og ombygningen udskiftes og tilpasses alle elinstallationerne for dels at imødekomme den nye indretning og dels for at leve op til nutidige krav til installationer.
Generelt udskiftes belysningsanlæg i form af kabling og armaturer. Der benyttes moderne og energief-fektive LED-armaturer. Dertil er der etableret nye elinstallationer til det nye storkøkken i børnehaven, det nye vaskeri og de nye ventilationsanlæg. Der etableres CTS-anlæg for energieffektiv styring af indekli-maet og belysningsbehovet i bygningen.
WSP (tidl. Orbicon) har mange års erfaring med, hvordan man bygger grønnere og mere bæredygtige byggerier. Til den-ne opgave er der derfor rig mulighed for WSP’s eksperter at benytte deres byggetek-niske spidskompetencer inden for bæredygtigt byggeri samt deres forståelse for, hvordan man renoverer i respekt for bygningens bevaringsværdier.
WSP og specialistafdelingen Center for Bygningsbevaring kommer til at stå for ingeniørrådgivningen samt delen om bygningsbevaring i projektet, herunder hvordan man bevarer flyvestationens oprindelige udtryk og samtidig skaber en moderne børneinstitution. I samarbejde med JORTON ansøger Center for Bygningsbevaring om dispensation til lokalplan.
Ingeniørrådgivningen omfatter projektering og fagtilsyn af konstruktioner, el, ventilation, VVS og ener-gi, samt miljørådgivning inkl. jordbundsundersøgelser, IKT og brandrådgivning.

Energikrav og bæredygtighed

Det nye byggeri kommer til at få en DGNB-certificering. Bæredygtigheden kommer bl.a. til udtryk gennem genanvendelige materialer, herunder mursten og teglsten, fra en senere tilbygning til huset, man har måttet rive ned. Disse genanvendelige materialer bruges til opmuring inden- og udendørs. Dermed bevarer man både bygningens oprindelige æstetiske udtryk samtidig med, at man sparer ressourcer og skaber et bæredygtigt byggeri. Der udføres miljøsanering i den eksisterende bygning og lokalisering af forurenet jord, der derefter fjernes i en halv meters dybde og erstattes med ren jord. De omkringliggende arealer bearbejdes efterføl-gende til have, legeplads og ophold i naturmæssige rammer. Der etableres sikre adgangsveje / stier rundt i terrænet og anlægges parkeringsarealer og cykelankomstarealer, der giver smidige og sikre ankomst- og udkørselsfor-hold. Som en del af renoveringen og ombygningen etableres der helt nye installationer. Nye energieffektive ventilationsanlæg er placeret i bygningen med henblik på at undgå pladskrævende føringsveje for store ventilationskanaler i den eksisterende bygning. Varmeforsyningen ændres fra fjernvarme til gas. Der etableres CTS-anlæg for behovsstyring og dermed energieffektiv styring af indeklimaet.

Brugskvalitet og bidrag til omgivelserne

Det nye byggeri kommer til at bevare bygningens oprindelige udtryk således, at bygningens kulturhisto-riske værdi, også kan aflæses i det fremtidige miljø. Samtidig vil byggeriet se de kommende generationer af børn i øjenhøjde, hvilket vil afspejle sig gennem arkitekturen og indretningen. Børnehuset kan bl.a. opdeles i mindre enheder, hvilket skal være med til at skabe nogle trygge rammer for børnene og deres hverdag såvel som for forældrene. Børnehuset i Jonstrup vil således både blive et historisk minde fra fortiden samt et moderne og inspire-rende lege- og læringsmiljø for kommende generationer. Det nye børnehus kommer til at rumme fem vuggestuegrupper og fire børnehavegrupper, og i alt bliver der plads til 150 børn fordelt på 1.550 m2 plads.

Eksempelværdi

Det nye byggeri kommer til at bevare bygningens oprindelige udtryk således, at bygningens kulturhisto-riske værdi, også kan aflæses i det fremtidige miljø. Samtidig vil byggeriet se de kommende generationer af børn i øjenhøjde, hvilket vil afspejle sig gennem arkitekturen og indretningen. Børnehuset i Jonstrup vil således både blive et historisk minde fra fortiden samt et moderne og inspire-rende lege- og læringsmiljø for kommende generationer.

Samarbejde

I samarbejde med RUBOW arkitekter og JORTON skal WSP og specialist-afdelingen ’Center for Byg-ningsbevaring’ i Raadvad, være med til at udvikle et nyt DGNB-certificeret børnehus i Jonstrup. Det har været et godt tværfagligt samarbejde, hvor der har været fokus på, at holdet har gjort bruge af de kompetencer, som de enkelte er eksperter inden for.

Udførelseskvalitet og værdiforøgelse

Det nye byggeri kommer til at bevare bygningens oprindelige udtryk således, at bygningens kulturhisto-riske værdi, også kan aflæses i det fremtidige miljø. Samtidig vil byggeriet se de kommende generationer af børn i øjenhøjde, hvilket vil afspejle sig gennem arkitekturen og indretningen. Børnehuset kan bl.a. opdeles i mindre enheder, hvilket skal være med til at skabe nogle trygge rammer for børnene og deres hverdag såvel som for forældrene. Det nye byggeri kommer til at få en DGNB-certificering. Bæredygtigheden kommer bl.a. til udtryk gennem genanvendelige materialer, herunder mursten og teglsten, fra en senere tilbygning til huset, man har måttet rive ned. Disse genanvendelige materialer bruges til opmuring inden- og udendørs. Dermed bevarer man både bygningens oprindelige æstetiske udtryk samtidig med, at man sparer ressourcer og skaber et bæredygtigt byggeri. Der udføres miljøsanering i den eksisterende bygning og lokalisering af forurenet jord, der derefter fjernes i en halv meters dybde og erstattes med ren jord. De omkringliggende arealer bearbejdes efterføl-gende til have, legeplads og ophold i naturmæssige rammer. Der etableres sikre adgangsveje / stier rundt i terrænet og anlægges parkeringsarealer og cykelankomstarealer, der giver smidige og sikre ankomst- og udkørselsfor-hold. Bygningen er født med murstensfacade, som det var vigtigt at fastholde i og med bygningen er bevaringsværdig. Bevaringsværdige bygninger, henhører under renoveringsklasse 2 i bygningsreglementet og der er dermed lempede krav i forhold til energiforbrug. Derfor kunne kravene i bygningsreglementet overholdes ved at isætte nye vinduer og døre med en bedre U-værdi, som er tilpasset de eksisterende vinduesprofiler. Hulmursisolere, efterisolere i tagrummet og mod terræn samt udføre indvendig efterisolering i radiatornicher i facaden.

Yderligere information om projektet

https://www.furesoe.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2019/maj/boern-flytter-ind-i-officersskolen/

Sted

Børnehuset
3500 Værløse