Grønt gårdrum ved andelsboligforening

Renovering af gårdrum på Nørrebro

Se mere

Grønt gårdrum ved andelsboligforening

Renovering af gårdrum på Nørrebro

Realiseret

2017

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000m2

Beskrivelse

Renoveringen af andelsforeningen AB Nørrebrohus’ gårdrum på Nørrebro i København er et eksempel på hvordan en eksisterende gård kan renoveres og fornyes, så der sammen med de praktiske funktioner opstår en poesi som giver kvalitet i beboernes hverdag.
Før renoveringen var gården skarpt opdelt i en grøn del i rummets midte, og en bred grå kantzone med asfalt. Den grønne del fremstod utilgængelig, med kun én enkelt vej ind til opholdspladserne, og al daglig færdsel til og fra opgange skete i kantzonen. Legepladsen var nedslidt og cykelparkeringen optog en stor del af gården, placeret relativt tilfældigt.
Renoveringen har taget udgangspunkt i en omfattende brugerinddragelse, hvor et stort ’gård-udvalg’ sammen og i dialog med rådgiver har udviklet projektet, fra de tidligste ønsker til gårdens fremtidige funktion og stemning til de overordnede beslutninger om bl.a. cykelparkering og anlægsøkonomi.
Den renoverede gård fremstår meget grøn og frodig. Reducerede krav til brandredningsareal har betydet at den grønne midterzone har kunnet udvides betragteligt, og en ny beplantet ø sikrer at vinden gennem porten filtreres så der skabes læ i gårdens solrigeste ende. Nye ganglinjer markerer ’den lige vej’ fra porte til opgange, og gør det samtidig muligt for alle at færdes frit mellem de grønne øer og de mange opholdszoner. Denne nye disponering har styrket fællesskabet i gården, og hvor opholdsområdet i midten tidligere kunne opleves som ’en lukket fest’ er det nu nemmere og mere uformelt at passere hinanden, falde i snak og lade spontane fællesskaber opstå.
Legepladsen er renoveret på omtrentlig samme placering, indrammet af beplantning der rumligt skærmer legen så børnene får deres eget fine univers, og samtidig gør det tydeligt hvor legeområdet er. Inventaret er tilpasset karreens egne farver, som et tilskud til det samlede design, og en enkel asfaltfordybning med skydeventil i afløbet gør det muligt at lave soppebassin på varme dage.
Cykelparkering er placeret i gårdens skyggede del, under grønne tage som set fra etagerne bliver en del af det samlede grønne ø-rige i gården. Eksisterende store træer og beplantning med affektionsværdi er bevaret og enkelte planter er nænsomt flyttet. Mange nye frugttræer er plantet, asfalten i kantzonen er fornyet med slidlag og i gårdrummets midte er belægningen på nye ganglinjer og opholdspladser udført med teglklinker som med deres blå tome trækker himlens farve ned i gården.

Eksempelværdi

Projektet er et eksempel på en meget frugtbar dialogproces, hvor den oprindelige vision om at skabe en bottom-up struktur er blevet ført til dørs gennem en demokratisk proces hvor beslutninger er blevet kvalificeret og taget i fællesskab, og hvor der undervejs er skabt et stærkt fælles ejerskab til projektet, på tværs af interessekonflikter og forskellige behov. Gårdrummet ved AB Nørrebrohus er desuden eksempel på en renovering der tager udgangspunkt i de eksisterende kvaliteter og muligheden for genanvendelse, så der for et overskueligt budget kan skabes størst mulig kvalitet for beboerne. Bevaring af eksisterende beplantning, med en nænsom beskæring sikrer at gården allerede som nyrenoveret har en fin rumlig kvalitet takket være store og karakterfulde træer, men genanvendelsen af asfalt (med nyt slidlag) har skabt økonomisk mulighed for grønne tage og legeinventar skabt særligt til stedet.

Samarbejde

Gårdrummet er skabt i et tæt samarbejde mellem beboere i det særlige gårdudvalg, foreningens bestyrelse, vicevært med stort lokalkendskab og rådgiver. Fra det indledende stormøde hvor alle fremmødte blev bedt om at identificere gode og dårlige steder i gården, over diskussioner om omfang af cykelparkering til endeligt valg af farver og materialer har beboernes stemme være afgørende for udviklingen af projektet. I anlægsfasen blev alle beboerne inviteret med til ’store plantedag’ hvor alle større træer blive plantet og i det færdige design er en stor del af højbedene langs facaderne gjort klar til beboernes egne frø og planter. En underdel af gårdudvalget, ’De Grønne Fingre’ har derudover ansvaret for gårdens grønne drift og pleje.

Brugskvalitet

Fra at være et funktionelt rum som det fleste beboere udelukkende brugte til daglig færdsel og cykelparkering er gården forvandlet til beboernes fælles have hvor man mødes og opholder sig, og hvor der er plads til både støjende adfærd og bare tæer i legeområdet og til at finde en stille plads med en bog og en kop kaffe. I det daglige bruges gårdens mange små rum i rummet, og til særlige anledninger som loppemarked og gårdfest er det plads til at stille boder og telte op på de uprogrammerede områder

Bidrag til omgivelser

Det nye haverum har stor betydning for de omgivende lejligheder i bebyggelsen, både for stueetagen der kigger direkte ud på livet i gården og fra de højere etager, der ser ned på et nyt mønster af grønne øer og blåtonede klinker. Set fra gaden kigger man nu ind i et grønt rum, og særligt kigget gennem den nordlige port, til pilekrat og skovfyr fortæller forbipasserende om en lille grøn oase.

Økonomi og værdiforøgelse

Renoveringsprojektet er sket med midler fra foreningens egenkapital samt, i forhold til forbedringer, af foreningens drifftsmidler. Renoveringen af gården har ikke påvirket foreningens andelskrone, men har betydet en værdiforøgelse i forhold til de enekelet beboeres livskvalitet og deres indbyrdes fællesskab. Renoveringen betyder derudover en mindre besparelse i foreningens driftsbudget til gården, samt at håndteringen af renovation er billigere end før renoveringsprojektet.

Energikrav og bæredygtighed

Renoveringen har haft særligt fokus på økonomisk og social bæredygtighed. Gennem høj grad af genanvendelse er der både bygget videre på eksisterende kvaliteter i gårdrummet og skabt økonomisk rum til nye elementer af høj kvalitet. I forhold til den sociale bæredygtighed har der været fokus på i fællesskab at disponere gården med plads til forskellighed, så forskellige behov tilgodeses samtidig med at der skabes mulighed for social interaktion og midlertidige fællesskaber.

Udførelseskvalitet

Renoveringen er udført i høj kvalitet, med specialdesignede elementer, fx cykeltagene der tilgodeser en meget kompakt og effektiv cykelparkering under overdækningerne og legepladsinventaret der indpasser sig i helheden. Desuden har udførende entreprenørs forsigtighed og påpasselighed i forhold til den eksisterende beplantning betydet at beplantningen også efter renoveringen er i god stand og har en fortsat levetid.

Yderligere information om projektet

https://vegalandskab.dk/projekter/noerrebrohus/

Bilag (pdf)

Sted

Borgmestervangen 4
2200 København N