Glorup Gods

Renovering af historisk spejlbassin

Se mere

Glorup Gods

Renovering af historisk spejlbassin

Realiseret

2017

Anvendelse

Kultur

Areal

5.001-20.000m2

Beskrivelse

Renoveringen af spejlbassinet på Glorup Gods tager udgangspunkt i gamle håndværkstraditioner, og genetablerer den oprindelige stensætning rundt i bassinets kant. Samtidig tilføjes der i projektet enkle nyfortolkninger i nutidigt formsprog og udførelse, som siddetrappe og detaljer ved stemmeværk..
Parken ved Glorup Gods er en af de fineste privatejede haver i Danmark og et historisk anlæg, som er optaget i den danske Kulturkanon. Spejlbassinet er, som del af havens samlede vansystem der også indbefatter mere landskabelige søer og damme, en vigtig del af parkens identitet og går tilbage til 1774, da godsets barokhave blev anlagt efter Nicolas-Henri Jardins design.
Stensætningen langs bassinets kanter har stået urørt siden 1774, mens selve bassinet tidligere blev oprenset i forbindelse med tømning med intervaller på mellem ca. 20 år. Bearbejdningen af spejlbassinet som et af havens vigtigste og originale elementer blev derfor udført med stor respekt for anlæggets kulturhistoriske værdier og med stor forsigtighed i forhold til eksisterende terræn og de over 250 år gamle lindetræer langs bassinet
Spejlbassinet er blevet oprenset og tømt for at stensætningerne, en opholdstrappe og et stemmeværk kunne renoveres. Bassinkanten med stensætningerne parallelforskydes 120 cm ud i bassinet, og skråningerne ned til stenkanten bliver mindre stejle end de oprindelige. Dette gøres for, at de ellers stejle kanterne gøres mere driftsvenlige, så græsset kan slås helt ned til stensætningen, samtidig med at de oprindelige lindeallétræers rodnet bevares intakte.

Eksempelværdi

Renoveringen af det historiske spejlbassin ved Glorup Gods på Fyn er et eksempelprojekt, der med små justeringer og en helhedsorienteret forståelse af alle de historiske lag bevarer gennem fornyelse. Som udgangspunkt for at enkelte del-elementer kan renoveres er der udarbejdet en helhedsplan. Helhedsplanens mål er at se på tværs af historien og behandle alle historiske lag ligeværdigt. Derfor er det netop ikke ’barok-haven’ der renoveres isoleret, men havens samlede vandsystem der i den romantiske del af haven indeholder mere landskabelige ’søer’, der er oprenset 2013-15. Ved at se på tværs af tider og smagspræferencer er resultatet at det samlede anlæg også efter renovering opleves flertydigt og med mange dele og lag at gå på opdagelse i. Strategien for renovering er derfor et tiltrængt alternativ til andre renoveringer af haveanlæg, der ofte fokuserer på at føre haven tilbage til en bestemt tid, stil og udtryk. Samtidig rummer den håndværksmæssige udførelse en stor eksempelværdi, i kombinationen af traditionelt håndværk i stensætningen og nutidige tilføjelser i insitu-beton og stål.

Samarbejde

Helhedsplanen er skabt i et tværfagligt samarbejde mellem ejer Jacob Moltke-Huitfeldt Rosenkrantz, kunsthistorikere, landskabsarkitekter og konsulenter med specialviden om beplantning, vandteknik og kulturarv. Det tværfaglige samarbejde har været garant for en nuanceret helhedsplan der arbejder med både fysisk udtryk og historisk betydning. Anlægsprojektet (stensætning og betonstøbninger) er blevet til i tæt samarbejde med lokale håndværkere.

Brugskvalitet

Spejlbassinet fremstod før renoveringen tilgroet og forfaldent, da stensætningerne flere steder var faldet sammen og buskadser langs bassinet slørede de oprindelige skarpe linjer. Tagrør, vandmynte og andre vandplanter havde gennem de seneste år skabt et tæt tørvedække i bassinets hjørner, og kun en begrænset del af det oprindelige vandspejl var synligt, hvorfor det i lokal sammenhæng havde fået øgenavnet ’Mosen’. En nænsom beskæring af de gamle lindeallétræer og rydning af mindre træer og buske langs begge sider af bassinet. Den svage tilretning af terrænet langs kanterne gør driften af anlægget lettere og renoveringen sikrer dermed, at anlægget fungerer godt i praksis og at spejlbassinet fremover fremstår som tænkt.

Bidrag til omgivelser

Glorup Gods er offentlig tilgængelig og bliver brugt af beboere i området både som udflugtsmål og til løbeturen. Ved renoveringen er der skabt nye, offentligt tilgængelige rekreative oplevelser som både har sanselig værdi i sig selv og en historisk værdi som kulturarv.

Økonomi og værdiforøgelse

Projektet har skabt en oplevelsesmæssig værdiforøgelse, hvor det nu velordnede spejlbassin sammen med havens øvrige oprensede vandspejl giver haven dens magi tilbage og igen spejler himlen ned i anlægget. Hele parken, der traditionelt har været offentlig tilgængelig, bliver nu flittigt brugt af beboerne i den nærliggende landsby Svinninge, og her tales begejstret om hvordan den tilgroede ’mose’ nu igen er kommet til ære og værdighed.

Udførelseskvalitet

Fra første snak om renovering til udførelsen af ’nye’ stensætninger og insitustøbninger har der været fokus på de mange historiske lag anlægget gemmer på, hvor deres betydning for stedets karakter. Denne tilbagevendende italesættelse på tværs af fagligheder og involverede gav forståelse og interesse for kulturarven over hele linjen blandt de udførende og det giver sig tydeligt til udtryk i form af høj kvalitet og æstetik i det færdige projekt. Den nye stensætning er udført ved at genbruge stenene fra den eksisterende stensætning, ”nedfaldssten” og suppleret med sten i samme type, farve, format som resten. Alle eksisterede og nye sten blev blandede for et ensartet udtryk .Da bassinet blev tømt fandt brolæggerne flere træstolper, der afslører en gammel teknik, hvor træstolper ”funderer” de nederste kampesten, de steder, hvor bunden er blød. Begejstret over de gamle håndværksmetoder, som vandspejlet skjulte, indarbejdede entreprenør det samme funderingsprincip på steder hvor der blev fundet overraskende blød bund. En gemt detalje, men en historiefortælling værd.

Yderligere information om projektet

https://vegalandskab.dk/projekter/glorup-gods-spejlbassin/

Sted

Glorupvej 34
5853 Ørbæk